Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden petervanegmond.nl

 

0.1 Verkoper:

petervanegmond.nl, onderdeel van ”van Egmond Fotografie”.
Gevestigd te: Heermoes 18, 3903EA, Veenendaal
KvK inschrijfnr. : 000003471748
BTW nr.: NL 0957.97.567.B.01

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.1. Koper
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de webshop in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.

1.2. Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen de webshop en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3. Producten
Foto’s geprint op Fotopapier (poster), Foto’s geprint op Fotopapier ingelijst, Forex plaat, Canvas, Acrylglas en HD Metal.

1.4. Diensten
De door de webshop te verlenen diensten, al dan niet met betrekking tot de producten, waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin van het woord.

1.5. Bestelling(en)
Iedere opdracht van koper aan de webshop.
Bestellingen worden alleen geaccepteerd door de webshop, indien deze geplaatst worden via de webshop.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop, geeft koper te kennen dat hij met de voorwaarden akkoord gaat. De webshop heeft het recht haar Voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.2. De webshop zorgt er voor dat de bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan de webshop. De bestelde producten worden bij koper afgeleverd, het risico van verzending is voor de webshop.

2.3. De webshop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen van de webshop zijn vrijblijvend en de webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat koper alle door de webshop gevraagde gegevens heeft verstrekt en de webshop de opdracht heeft bevestigd middels een e-mail naar het door koper opgegeven e-mailadres. Koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan de webshop te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

3.3. De webshop is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de webshop dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1. De vermelde prijzen voor de producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en verzendkosten. De door koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor worden duidelijk vermeld in de orderbevestiging en factuur van de webshop.

4.2. Alle prijzen op de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3. Betaling van een bestelling verloopt door middel van: iDEAL of Bankoverschrijving. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de webshop.

4.4. De webshop behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.

4.5. Al onze producten  worden  per bestelling uniek voor  van Egmond Fotografie door een derde partij geproduceerd.

Ieder bestelling is maatwerk en daarom heeft de klant geen recht  op de wettelijk vastgestelde 14 dagen bedenktijd.

Met andere woorden, zodra de bestelling in productie  is gegaan, is  annuleren  op basis van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen niet meer mogelijk.

Artikel 5. Levering/levertermijn/bezorging
5.1. Bestellingen betaald via iDEAL op werkdagen geplaatst op de webshop, worden binnen 24 uur in behandeling/productie genomen.

Levertijden worden aangegeven in werkdagen, zaterdag en zondag uitgesloten en verschillen in tijd afhankelijk van het bestelde product. Hierbij zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen bij DHL/POSTNL/DPD/UPS/GLS door bijvoorbeeld nationale feestdagen.

Levertijden in werkdagen: 

Verzendklaar:

 • Acrylglas: ca. 6 werkdagen
 • Canvas: ca. 4 werkdagen
 • Canvas incl. baklijst 7 tot 10 werkdagen
 • Forex: ca. 7 werkdagen
 • Foto met Lijst: ca. 10 tot 14 werkdagen
 • Fotoprint (Poster) – 5 werkdagen
 • HD-Metal – 4 werkdagen
 •  

5.2. De door de webshop opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft koper niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan de webshop een maximale termijn van veertien (14) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft koper bij de webshop het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na kennisgeving, aan koper terugbetaald.

5.3. De webshop verstuurd de producten met DHL, POSTNL, DPD, GLS of UPS ophalen van bestellingen is niet mogelijk.

5.4. DHL, PostNL en DPD bezorgen niet op een postbus adres.

5.5. De webshop verstuurd alleen producten binnen Nederland en België, levering in andere landen alleen in nader overleg.

Artikel 6. Aflevering en risico

De webshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de webshop en koper. De webshop neemt geheel het risico van verzending.

Artikel 7. Verzendkosten
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de koper op te geven adres in Nederland of België.

Artikel 8. Leveringen en garanties
8.1. De webshop garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, die zonder toestemming van de webshop zijn verricht;
 • indien de originele aankoopnota niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of onachtzaamheid.

Artikel 9. Ruilen 
9.1. Ieder bestelde product is een uniek op maat voor de klant gemaakt product en kan daarom niet worden geruild.

Artikel 10. Beschadigde of foutieve  zendingen
Het risico van verlies, beschadiging of foutief geleverd van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient koper direct na ontvangst (binnen 24 uur) van de producten daarvan melding te doen bij de webshop. Indien er tijdens het fabriceren en transport beschadigingen zijn ontstaan, verzoeken wij u om het beschadigde product en verpakking te fotograferen en ons deze foto’s (binnen 24uur na levering ) als bewijs per e-mail toe te sturen. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor rekening van de webshop.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten en/of diensten gaat pas over op koper, indien koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan de webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over op koper.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Onverminderd de overige aan de webshop toekomende rechten, heeft de webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat de webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de webshop’s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 13. Diversen
13.1. Indien koper aan de webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is de webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan de webshop in zijn bestelling schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestelling dient te worden gezonden.

13.2. Wanneer door de webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de webshop deze voorwaarden soepel toepast.

13.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4. De webshop zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid welke is opgenomen in haar Privacy Statement welke eveneens is opgenomen op de webshop. De webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.